30/9/14

ARBÚCIES OMPLE LA PLAÇA DE LA VILA AMB CANTS DE VOLEM VOTAR I INDEPENDÈNCIA

Més de mig miler de persones han respost a la crida d'Ara és l'hora omplint la Plaça de la Vila d'Arbúcies de gom a gom a l'empara de l centenari Arbre de la Llibertat. El protagonisme de l'acte l'ha tingut el poble que ha cridat consignes de independència i cants de "volem votar". L'Alcalde i el coordinador territorial de l'ANC han llegit el MANIFEST (CLICA AQUÍ). Al balcó de la Casa de la Vila una pancarta ens recordava POBLE CATALÀ, POBLE SOBIRÀ. Les places d'Arbúcies s'han començat a vestit de groc amb els logos d'urnes i el  SíSí.

Font: Marta Rubio Ajuntamend'Arbúcies

CONCENTRACIÓ DE SUPORT A LA LEGALITAT CATALANA I A LA CONSULTA DEL 9N

CONCENTRACIÓ DE SUPORT A LA LEGALITAT CATALANA I A LA CONSULTA DEL 9N TOTALMENT DEMOCRÀTICA,  SUSPESA PER UN TRIBUNAL PARCIAL TRIAT PER UN GOVERN DICTADOR QUE INTERPRETA RESTRICTIVAMENT UNA CONSTITUCIÓ IMPOSADA AMB LA POR.  

AGRAIREM QUE BARS, BOTIGUES, ESTABLIMENTS, SERVEIS MUNICIPALS (BIBLIOTEQUES, MUSEUS,...) TANQUIN ABANS DE LES 7. 

ARA ÉS L'HORA DE FER NOTAR LA FORÇA DEL POBLE. 

ELS DARRERS ESFORÇOS  DE LES 6 SETMANES INTENSES QUE ENS ESPEREN. ARA ÉS L'HORA.

A UN POBLE UNIT, NO SE'L POT ATURAR. INFORMA'T AQUÍ 


22/9/14

ARBÚCIES APROVA PER UNANIMITAT LA MOCIÓ DE COMPROMÍS AMB LA CONSULTA 9N. GRUPS MUNICIPALS I ENTITATS ARA ÉS l'HORA

El Ple de l'Ajuntament d'Arbúcies ha aprovat per UNANIMITAT la moció de compromís amb la consulta del 9 de novembre, juntament amb més de 300 municipis que ho han fet fins avui i 300 més que ho faran durant la setmana. Proposta de l'AMI, Associació de Municipis per la Independència i l'Associació Catalana de Municipis ACM.

ENLLAÇOS INTERESSANTS:

Reunió de l'ANC amb grups amb representació municipal i entitats per preparar actes en el marc de la campanya del 9N "Ara és l'HORA".

15 d'octubre: Aniversari de l'assassinat del President Lluís Companys.
18 d'octubre:Correllengua 2014
23 d'octubre: Projecció del film L'Endemà d'Isona Passola.
Crida al voluntariat. Apunta't, implica't.
Previsió de concentracions en cas de suspensió de la llei de consultes.

Seguirem informant... La llei de consultes 26 preguntes, 26 respostes.

21/9/14

26 PREGUNTES I 26 RESPOSTES SOBRE LA LLEI DE CONSULTESENLLAÇ VIDEO V 30 MINUTS 

 
PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE LA LLEI DE CONSULTES POPULARS NO REFERENDÀRIES

1.     Podia la Generalitat fer una llei de consultes?
Sí.
L’article 122 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva per regular i convocar tot tipus de consultes populars no referendàries en l'àmbit de les seves competències. Aquest article no va ser anul·lat per la sentència del TC de 2010.

2.     Una consulta i un referèndum, són el mateix o no?
Legalment es distingeix entre els referèndums i les consultes no referendàries. En línies generals, els referèndums són una classe de consultes dirigides al conjunt de persones que formen el cens electoral, utilitzant els recursos administratius i les garanties pròpies de les eleccions. Les consultes són un altre mecanisme per conèixer l’opinió de la població, però adreçades a un col·lectiu diferent del que integra el cens electoral i sense utilitzar els recursosde l’administració electoral.

3.     És vinculant el resultat d’una consulta?
No.
Però tampoc ho és el resultat dels referèndums, excepte el dels previstos per a la modificació de la constitució i l’aprovació dels estatuts d’autonomia, que són els únics legalment vinculants. Tot i així, la llei de consultes preveu que la institució convocant s’ha de pronunciar sobre les conseqüències del resultat en el termini de dos mesos des de la celebració de la consulta.

4.     Aquesta llei s’ha fet només per a la consulta del 9N?
No.
Aquesta és una llei general de consultes no referendàries. Les consultes poden ser d’àmbit nacional, si es refereixen a tota Catalunya, o d’àmbit local, ja sigui municipal o supramunicipal. També poden ser de caràcter general, obertes a tota la població legitimadaper participar en una consulta, o bé de tipus sectorial, és a dir, adreçades només a un col·lectiu concret per raó de l’objecte específic de la consulta. A més, la llei regula altres mitjans de participació pública: enquestes, audiències públiques i fòrums de participació.

5.     I el 9N què serà, una consulta o un referèndum?
Per conèixer l’opinió de la població sobre el futur polític de Catalunya es podia convocar un referèndum, però l’Estat espanyol, que és qui té la competència per convocar-lo, s'hi nega. També s'ha negat a cedir puntualment a la Generalitat la competència per convocar un referèndum per la via de l'article 150.2 de la Constitució. Per això, s’ha optat per crear una legalitat pròpia, la llei de consultes, que permet preguntar l’opinió dels ciutadans mitjançant votació, sense necessitat del permís de l’Estat, però sense poder usar el cens ni els mitjans de l’administració electoral.

6.     La consulta del 9N és un referèndum encobert?:
Des del punt de vista legal i formal no ho és. Establertes les diferències formals entre els dos tipus de consultes (referèndums i consultes no referendàries) no existeixen matèries i assumptes vedats a l’opinió i exclosos del parer ciutadà, ni tan sols quan la població d’un territori en general és consultada des d’instàncies institucionals. Sostenir el contrari és fer
una interpretació molt restrictiva de la llibertat d'expressió i del principi de participació política de la ciutadania.

7.     Preguntar sobre la independència de Catalunya forma part de les competències de la Generalitat?
La competència de la Generalitat és demanar i conèixer l’opinió dels ciutadans sobre una determinada actuació, decisió o política pública mitjançant votació per orientar l’actuació política de la Generalitat.

8.     I quin sentit té preguntar sobre la independència, si la Generalitat no té competències per proclamar-la?
La delimitació del possible objecte d’una consulta comprèn, no solament les competències materials en sentit estricte, sinó també el conjunt de funcions i facultats d’iniciativa i impuls polític atribuïdes a les institucions catalanes. Així, la Generalitat té capacitat d’iniciativa legislativa per promoure la modificació de qualsevol aspecte de la legislació estatal, inclòs modificar la constitució espanyola. Per tant, en democràcia és lògic voler conèixer l’opinió de la població sobre qualsevol qüestió del debat polític, inclosa la independència, encara que les conseqüències derivades de l'opinió expressada quedin limitades per les prescripcions constitucionals.

9.     Doncs, per què el govern espanyol del PP i el PSOE diuen que la consulta del 9N és il·legal o no serveix per preguntar per la independència?
Insisteixen que es tracta d'un referèndum encobert, que només pot autoritzar l'Estat. També sostenen que la Generalitat només pot preguntar sobre qüestions de la seva competència material directa, oblidant que l'àmbit competencial inclou també les facultats de la Generalitat per actuar i presentar iniciatives polítiques en els òrgans comuns de l'Estat. A la pràctica, però, el seu únic interès és evitar tot el que pugui posar en qüestió la unitat territorial d’Espanya i temen que el resultat de la consulta pugui ser favorable a la independència. En un context realment democràtic, preguntar l’opinió de la població sobre qualsevol qüestió políticano pot ser mai il·legal, mentre que impedir-ho suposa limitar la democràcia. L’únic que seria contrari a la constitució espanyola, i per tant il·legal, seria proclamar la independència.

10.  Qui pot convocar una consulta com la del 9N?
Com que és una consulta d’àmbit nacional, pot ser convocada pel President, el Govern i el Parlament, així com també un 10% dels municipis la població dels quals sumi almenys 500.000 habitants. També cap la convocatòria per iniciativa ciutadana.

11.  Si no es pot utilitzar el cens, qui pot participar en la consulta del 9N?
Els detalls s’establiran mitjançant el decret de convocatòria de la consulta, però la llei preveu que poden ser cridats a participar-hi: (i) els majors de 16 anys que tinguin la condició política de catalans d’acord amb l’Estatut i els catalans residents a l’estranger que s’hagin inscrit en un registre especial creat amb aquest efecte; (ii) els majors de 16 anys nacionals d’un estat de la Unió Europea inscrits al Registre de Població de Catalunya que acreditin almenys 1 any de residència legal continuada immediatament anterior a la convocatòria; i (iii) els majors de 16 anys d’altres estats inscrits a l’esmentat Registre que acreditin la residència legal durant almenys 3 anys.

12.  Això vol dir que tots els catalans residents a l’estranger i els estrangers residents a Catalunya podran votar el 9N?
No.
La llei crea el Registre de participació en consultes populars no referendàries. Aquest registre integrarà les dades del Registre de Població de Catalunya i del Registre de catalans a l’exterior. Un cop convocada la consulta, s’establirà un període per a què els catalans residents a l’estranger i els estrangers residents a Catalunya puguin manifestar la seva voluntat de participar a la consulta. D’aquests col·lectius només podran votar aquells que prèviament hagin manifestat la seva voluntat de fer-ho.

13.  I per què no poden votar els catalans residents a la resta de l'Estat?
D'acord amb el marc legal actual, la definició política de català és "espanyol empadronat a Catalunya". Els catalans empadronats fora de Catalunya no tenen legalment la condició política de catalans i tampoc no poden votar a les eleccions del Parlament. Cal recordar que no s'està debatent una qüestió de nacionalitat.

14.  I si algú no vol que s’utilitzin les seves dades personals emparant-se en la normativa de protecció de dades?
La llei preveu que per a la comunicació i l’actualització de les dades no es requereix el consentiment de l’interessat. Per tant, ningú s’hi podrà oposar.

15.  Dins de quin termini s’ha de celebrar la consulta?
La consulta ha de tenir lloc en un termini d’entre 30 i 60 dies naturals comptats des de l’endemà de la publicació del decret de convocatòria.

16.  Com ha de ser la pregunta d’una consulta?
Una consulta pot contenir una o més preguntes o propostes. Les respostes només podran ser afirmatives, negatives o en blanc. Són nul·les les paperetes que no s’ajustin al model oficial o que hagin patit alteracions que no permetin saber el sentit de l’opinió expressada. Si hi ha diferents preguntes o propostes, poden ser successives o alternatives. Si són successives s’han de referir al mateix objecte i si són alternatives han de ser mútuament excloents. En tot cas, la pregunta, preguntes o propostes han de ser formulades de manera neutra, clara i inequívoca.

17.  Si no és possible utilitzar l’administració electoral ni de justícia, com es pot garantir que la consulta del 9N tingui garanties?
La llei preveu un sistema propi i específic de garanties. Per a les consultes d’àmbit nacional el sistema està integrat per una Comissió de Control, una Comissió de Seguiment per a cada delegació territorial de la Generalitat i les meses de consulta.

18.  Què és i quines funcions té la Comissió de Control?
És un òrgan permanent format per 7 juristes i politòlegs designats per Parlament per a cada legislatura. La seva funció principal és vetllar per què les consultes s’ajustin als principis i requisits legals i es respecti el procediment. Provisionalment faran les seves funcions la Comissió de Control prevista en la Llei d’Iniciativa Legislativa Popular.

19.  Què són i què fan les Comissions de Seguiment?
Són òrgans nomenats especialment per a cada consulta i per a cadascuna de les delegacions territorials de la Generalitat. Cadascuna de les Comissions de seguiment està integrada per 5 juristes i politòlegs designats per la Comissió de Control. Entre d’altres funcions, són responsables de les operacions de recompte i resoldre queixes, consultes o incidències.

20.  I les meses de consulta?
Són els òrgans davant els quals es fan les votacions presencials. Estan formades per un president i dos gestors designats per sorteig públic entre les persones majors d’edat inscrites en el registre de participants. Es poden constituir meses de consulta a l’estranger. Correspon a les meses de consulta, entre d’altres funcions, facilitar la participació, identificar els participants, custodiar la llista de persones legitimades per votar a la mesa de consulta corresponent i fer públicament el recompte provisional de respostes.

21.  Està prevista l’existència d’interventors?
No.
Però la llei preveu que les organitzacions socials i professionals interessades puguin formar part del procés de la consulta. Tenen la condició d’interessades les organitzacions amb personalitat jurídica que tinguin una finalitat relacionada amb l’objecte de la pregunta. Les formacions polítiques representades al Parlament de Catalunya tenen en tot cas la condició d’organització interessada.

22.  Com serà la campanya de la consulta?
La llei preveu que es faci campanya i debat públic informatiu i per facilitar el contrast de posicions sobre l’objecte de la consulta i demanar el suport a les persones legitimades per participar-hi. La campanya s’inicia l’endemà de la publicació del decret de convocatòria i acaba a les zero hores del dia de votació. És a dir, no hi ha dia de reflexió.

23.  Quines són les modalitats de votació previstes?
Es pot votar presencialment o de forma anticipada. El vot electrònic, de forma presencial o telemàtica, només serà possible quan es reguli reglamentàriament. La votació presencial ordinària es fa mitjançant paperetes i en sobre de votació tancat, que s’introdueix en una urna. La votació anticipada, si el decret de convocatòria la preveu, s’haurà de sol·licitar i es podrà fer per correu o per dipòsit en el lloc on s’estableixi a tal efecte i en el període que es prevegin en el decret de convocatòria.

24.  Qui fa el recompte dels vots i declara el resultat?
Correspon a les meses de consulta fer públicament el recompte provisional de les respostes de cada mesa i correspon a les Comissions de Seguiment fer el recompte del respectiu àmbit territorial i informar-ne la Comissió de Control. La declaració del resultat global l'ha de fer la Comissió de Control.

25.  I què passa si el govern espanyol impugna la llei de consultes i/o el decret de convocatòria?
L'admissió a tràmit de la impugnació de disposicions autonòmiques davant el Tribunal Constitucional suposa la seva suspensió automàtica per un període de 5 mesos, dins del qual s'ha de dictar sentència o aixecar o ratificar la suspensió.

26.  Seria una il·legalitat celebrar la consulta amb la llei de consultes i/o el decret de convocatòria suspesos?
Tècnicament ho seria. Altra cosa és el valor polític que es vulgui donar i el cas que es vulgui fer a les resolucions del Tribunal Constitucional, que amb la sentència de l'Estatut i d'altres ha demostrat que no és un òrgan independent ni neutral, sinó que per la forma de designació dels seus magistrats està altament polititzat.

17/9/14

VIDEO 30 MINUTS. L'ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA, UN RETRAT

CLICA AQUÍ PER VEURE EL VIDEO A TV3 A LA CARTA

ARA ÉS L'HORA D'ESCOLTAR! NECESSITEM VOLUNTARIS/IES

ARA ÉS l'HORA ...  
NECESSITEM VOLUNTARIS PER PREGUNTAR ALS INDECISOS QUIN PAÍS VOLDRIEN I PER ESCOLTAR LES SEVES RESPOSTES.
DÍPTICS INFORMATIUS A LA GABELLA I A LA BIBLIOTECA. I A LA PARADA DE L'ANC DIUMENGE MATÍ A LA PLAÇA DE LA VILA..

.
La V ja està feta. ARA ÉS L'HORA DE FER UN PAS MÉS! 

EL PAS AMB NOSALTRES!

Reunió ANC iOmnium de Coordinació de la Regió 2 (Comarques Gironines) a Vilablareix el 16/09/2014 per impulsar la campanya ARA ÉS L'HORA

15/9/14

13S CELEBRACIÓ DEL Vè ANIVERSARI DE LA CONSULTA D'ARENYS DE MUNT

1) 2009. Exterior del local on es van fer les votacions de la consulta del 13S sore la independència, la primera que es va realitzar. Un grup de 4 persones comencen a fer una proposta de procediment per fer un full de ruta transversal.
2) 2009. Sala municipal d'Arenys. Primera assemblea constituent de la Coordinadora Organitzadora de les Consultes. Arbúcies hi és present amb la TECA (Taula d'Entitats Cíviques) per preparar-la a la 1ª onada del 13D2009.
3) 2014. Sala municipal d'Arenys. Darrera reunió del Secretariat Nacional de l'ANC. Commemoració 5è aniversari.
3) 2014. Plaça de l'esglesia d'Arenys. Actuació de Brams.
Les celebracions també han inclòs un dinar, la presentació del DECLARACIÓ DE SETEMBRE, una xerradedevicent Partal  analitzant la situació post-V. 

12/9/14

#DIADA #11s2014 #CatalunyaVote9N @araeslhora LA V AMB ULLS ARBUCIENCS


ÀLBUMS DE FOTOS 

BAIXADES D'INTERNET (196)

PERSONAL1 JPR (98)

PERSONAL 2 MAB (14)

FOTOS PERSONAL 3 MPP (99)

La Diada va ser intensa. Tot va funcionar prou bé, més bé del que alguns es pensaven i molt millor del que d'altres haurien volgut. 

Al vespre, la xarxa anava plena de fotos que recollien imatges generals i imatges més familars, de colla, ... La tecnologia actual permet que cadascú pugui immortalitzar els seus instants vitals i compartir-los.  I amb visió arbucienca només calia estar a atent per veure com en el Facebook desfilaven cares i noms coneguts a nivell local. 

A Arbúcies no tenim TV ni els mitjans de les localitats grans, però AxI volem aprofitar la plataforma que suposa el web per recollir les imatges que  moltes persones ens han posat a l'abast. 

Si algú creu que hem de treure una imatge que ens ho digui. El que no farem en aquesta web és posar noms ni etiquetar persones. 

Si algú vol que hi afegim fotos, ens les pot fer arribar. 

Al voltant d'un miler de persones vam assistir a la V. D'altres no podien però ens van donar suport. Gràcies. 

Gaudiu els àlbums.


Vè ANIVERSARI DE LA CONSULTA D'ARENYS DE MUNT. ARBÚCIES TAMBÉ HI ERA!


11/9/14

CONCENTRACIÓ AMB REGIDORS, EXREGIDORS I REPRESENTATIS D'ENTITATS I ACET INSTITUCIONAL 11s2014 ARBÚCIES

A les 11 del matí ha començat la concentració a la Plaça de la Vila d'Arbúcies quan han sigut cridats a l'escenari els 31 regidors/es i exregidors/es elegits democràticament que han signat del manifest de COMPROMÍS AMB EL 9N2014. 

També hi han pujat  representants de 12 de les entitats signants del MANIFEST de suport al 9N2014. Després del cant de Els Segadors s'ha fet un acte institucional a la Sala de plens de la Casa de la Vila on cada grup municipal ha fet un breu parlament i novament s'ha clos l'acte amb el cant de l'himne nacional de Catalunya.


Entitats adherides: Penya Barcelonista d'Arbúcies, Gegantersi grallers d'Arbúcies, Associació Montseny Guilleries, Club Patí, NiUS Arbúcies, SOARPAL, Agrupació sardanista d'Arbúcies, Club Hoquei Arbúcies, Consell de Jovent d'ARbúcies,  Festes Joves d'Arbúcies, Gratanúvols del Montseny, Associació de Catifaires d'Arbúcies. 
Moltes gràcies a totes les entitats i si alguna més s'hi vol afegir que es posi encontacte amb nosaltres.

Enllaç a notícia ARBÚCIES.CAT (WEB AJUNTAMENT)

NOMBROSA ASSISTÈNCIA A LA MARXA D'ATXES I AL RECITAL DE LÍDIA PUJOL A ARBÚCIES

Marxa d'atxes, amb els serafins. Lectura del manifest Ara és l'hora (ENLLAÇ) i actuació de Lídia Pujol: Farem la revolució i la tornarem a fer. Fotos arbucies.cat
ENLLAÇ A NOTÍCIA DEL WEB DE L'AJUNTAMENT

I A PARTIR D'ARA US SEGUIM NECESSITANT...

RECOLLIDA DE DONATIUS CAMPANYA "ARA ÉS L'HORA".

1 VIA TELEMÀTICA DONATIUS 
2 VIA DONATIU PRESENCIAL (a la taula de les sardanes dels que no poden anar a la V, a la plaça de la vila a les 18h)
2 VIA DONATIU EN SOBRE IDENTIFICAT I AMB DRET A DESGRAVACIÓ, QUANTITATS A PARTIR DE 100€. Demaneu informació a les parades i membres de l'ANC).
Moltes gràcies.

FEU-VOS VOLUNTARIS
1. VIA IMPRESSOS QUE US FACILITARAN MEMBRES DE L'ANC. 
2. VIA TELEMÀTIC A VOLUNTARIS
L'autorització a utilitzar les dades personals és específica per aquesta campanya i cal que tothom que vulgui constar com a voluntari s'ha d'nscriure i signat, fins i tot els membres de l'ANC que de fet ja actuen en la campanya.

9/9/14

DEMÀ PASSAT ÉS EL GRAN DIA... DIJOUS S'ESCRIU AMB V. TOT A PUNT!

ARBÚCIES! TOT A PUNT, RECORDEU:

* Dia 10 a 2/4 de 10 MARXA D'ATXES! Girola dels gegants, Pg Països Catalans, a la vorera on hi ha el Memorial Guillem Agulló.

* a les 10 LÍDIA PUJOL amb l'actuació FAREM LA REVOLUCIÓ I LA TORNAREM A FER, a la plaça de la Vila


* Dia 11 a les 11, CONCENTRACIÓ a la plaça amb regidors, exrigors i entitats que han signat el manifest de compromís. a la plaça de la Vila


* a les 11:30 ACTE INSTITUCIONAL UNITARI a la casa de la Vila 


* a les 2 SORTIDA D'AUTOBUSOS (5) a BCN. 

AUTOBUSOS A, B, C (1,2,3), davant del Carulla.
AUTOBUSOS D, E (4, 5), a la parada davant del CAP
A BCN aparcaran a PAU CLARIS entre ROSSELLÓ I ARAGÓ (mireu mapa)

* a les 4... formació del mosaic de la V, La Selva al tram 20, DIAGONAL entre PASSEIG DE GRÀCIA i PAU CLARIS (on hi ha l'obelisc i abans de la Casa de les punxes) 


* a les 5h i 14mn (17.14) LA "V" Volem Votar, Voluntat, Vencerem en pau.


* entre les 18 i les 19 retorn als autocars i tronada
* a les 20.14 Piulades #araeslhora i altres conssignes proposades


Moltes persones ens demaneu referències d'on és el tram 20 i on aparcarem els autocars. Uns per fer-vos-en una idea. Altres perquè veniu amb mitjans propis i voleu fer colla amb nosaltres. Dons bé, aquí teniu més mapes